loader image

İşverenin El Kitabı 

İş ve Sosyal Güvenlik Kanunu Kapsamında İhlaller ve Cezalar | 2019

Dayanak MevzuatDayanak Ceza HükmüDayanak Fiil0-10 İşçi Az Tehlikeli0-10 İşçi Tehlikeli0-10 İşçi Çok Tehlikeli10-49 İşçi Az Tehlikeli10-49 İşçi Tehlikeli10-49 İşçi Çok Tehlikeli50+ İşçi Az Tehlikeli50+ İşçi Tehlikeli50+ İşçi Çok TehlikeliCeza Usulü
MADDE 4 - İşverenin genel yükümlülüğü26/1-a4/1-a İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak.309238664639309246396186463961869279TL
4/1-b İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek, denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek.309238664639309246396186463961869279TL
MADDE 6 - İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri26/1-b6/1-a İş güvenliği uzmanı görevlendirmemek.773896731160777381160715476116071547623215TL / Aykırılığın devamı halinde her ay
6/1-a İşyeri hekimi görevlendirmemek.773896731160777381160715476116071547623215TL / Aykırılığın devamı halinde her ay
6/1-a On ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirmemek.773611604TL / Aykırılığın devamı halinde her ay
26/1-b6/1-b İSG hizmetleri için görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç-gereç-mekân sağlamamak.231928983479231934794638347946386957TL
26/1-b6/1-c İSG hizmetlerini yürütenler arasında koordinasyonu sağlamamak.231928983479231934794638347946386957TL
26/1-b6/1-ç Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmemek.154519312318154523183091231830914636TL/Her bir tedbir için ayrı ayrı
26/1-b6/1-d Görevlendirilen kişileri, hizmet alınan kuruluşları, başka işyerlerinden gelen çalışanları ve bunların işverenlerini İSG riskleri konusunda bilgilendirmemek.231928983479231934794638347946386957TL
MADDE 8 - İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları26/1-c8/1 İş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin hak ve yetkilerini kısıtlamak.231928983479231934794638347946386957TL / uzman ve hekim için ayrı ayrı
26/1-c8/6.İşyeri sağlık ve güvenlik birimini kurmamak.347946386957TL/Yükümlülük doğması halinde
MADDE 10 - Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma26/1-ç10/1 Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak.4642508169624642696292846962928413925TL
6963870310444.242869631044413926104441392620889TL / Aykırılığın devamı halinde her ay
26/1-ç10/4 Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmamak.231928983479231934794638347946386957TL
MADDE 11 - Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım26/1-dAcil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak.154519312318154523183091231830914636Her bir yükümlülük için TL/ Aykırılığın devamı halinde her ay
MADDE 12 - Tahliye26/1-dCiddi ve yakın tehlike durumunda; çalışanların işi bırakarak güvenli yere gitmelerini sağlamamak.154519312318154523183091231830914636Her bir yükümlülük için TL/ Aykırılığın devamı halinde her ay
Zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini istemek.154519312318154523183091231830914636
Müdahalede bulunan çalışanları yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutmak.154519312318154523183091231830914636
MADDE 14 - İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi26/1-e14/1 İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenlememek, İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenlememek.231928983479231934794638347946386957TL / her yükümlülük için ayrı ayrı
26/1-e14/2.İş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içinde SGK'ya bildirmemek.309238664639309246396186463961869279TL
26/1-e14/4.Sağlık hizmeti sunucularının iş kazalarını, yetkili sağlık hizmet sunucularının meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK'ya bildirmemesi.309230923092309230923092309230923092TL
MADDE 15 - Sağlık gözetimi26/1-f15/1 Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak veya 15/2 Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar için sağlık raporu almamak.154515451545154515451545154515451545TL / her çalışan için *
MADDE 16 - Çalışanların bilgilendirilmesi26/1-g16 ncı maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek.154515451545154515451545154515451545TL / her çalışan için *
MADDE 17 - Çalışanların eğitimi26/1-ğ17 nci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek.626626626626626626626626626TL / her bir aykırılık için çalışan başına* ayrı ayrı
MADDE 18 - Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması26/1-h18 nci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek.154519312318154523183091231830914636TL / her bir aykırılık için ayrı ayrı
MADDE 20 - Çalışan temsilcisi26/1-ı20/1 İşyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarına göre çalışan temsilcileri görevlendirmemek.154519312318154523183091231830914636TL
26/1-ı20/3 İşveren tarafından çalışan temsilcilerinin öneride bulunma ve tedbir alınmasını isteme hakkını ihlal etmek.231928983479231934794638347946386957TL
26/1-ı20/4 Çalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının haklarını kısıtlamak ve gerekli imkanları sağlamamak.154519312318154523183091231830914636TL
MADDE 22 - İş sağlığı ve güvenliği kurulu26/1-i22/1 Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturmamak.463961869279TL / her aykırılık için ayrı ayrı
26/1-i22/2-3 Alt işverenin bulunduğu hallerde uygun kurulu oluşturmamak, kurullar arasında koordinasyonu sağlamamak.Aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması hâlinde birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirmemek.309238664639309246396186463961869279TL / her aykırılık için ayrı ayrı
MADDE 23 - İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu26/1-j23/2 Yönetim tarafından; birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezlerinde İSG yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda tedbir almayan işverenleri Bakanlığa bildirmemek.773896731160777381160715476116071547623215TL
MADDE 24 - Teftiş, inceleme, araştırma, müfettişin yetki, yükümlülük ve sorumluluğu26/1-k24/2 Ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olmak.773896731160777381160715476116071547623215TL
MADDE 25 - İşin durdurulması26/1-l25/6 İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödememek veya uygun başka iş vermemek.125312531253125312531253125312531253TL/ihlale uğrayan her çalışan için, * Aykırılığın devamı halinde her ay aynı miktar
MADDE 29 - Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi26/1-mBüyük kaza önleme politika belgesini hazırlamamak.774009675011610077400116100154800116100154800232200TL
Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığa sunmadan işyerini faaliyete geçirmek.123841154800185761123841185761247681185761247681371522TL
İşletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini faaliyete geçirmek.123841154800185761123841185761247681185761247681371522TL
Durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek.123841154800185761123841185761247681185761247681371522TL
MADDE 30 - İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler26/1-n30 uncu madde de öngörülen yönetmeliklerdeki hükümlere aykırı hareket etmek.154519312318154523183091231830914636TL / her hüküm için tespit tarihinden itibaren aylık.
154519312318154523183091231830914636
MADDE 26-İdari para cezaları ve uygulanması26/1-oÇalışanlarına standartlara uygun ve CE belgeli kişisel koruyucu donanım temin etmemek.626626626626626626626626626Çalışan başına TL *
MADDE 26-İdari para cezaları ve uygulanması26/1-öYer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sistemini kurmamak.626626626626626626626626626Çalışan başına TL *